การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เฮิร์บมี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเรา โดยเรามีนโยบายการปกป้องข้อมูลลูกค้าที่เป็นไปตามหลัก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่การระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสัญชาติ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ (อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล) รูปถ่าย ประวัติทางการศึกษา การทำงาน การรักษาทางการแพทย์ ประวัติทางอาชญากรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว และข้อมูลนิติบุคคล ไม่จัดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว

เพื่อคุ้มครองและทำให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งให้บริษัทจะไม่ถูกละเมิดหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูล บิทคับจึงออกนโยบายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และมุ่งพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA ได้ที่อีเมล info@herbxme.com

เพื่อคุ้มครองและทำให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งให้บริษัทจะไม่ถูกละเมิดหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูล บิทคับจึงออกนโยบายที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว และมุ่งพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA ได้ที่อีเมล info@herbxme.com

บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัดให้มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ สถานภาพ เบอร์โทรศัพท์ ช่วงรายได้ สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตรประชาชน วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า แหล่งที่มาของเงินทุน ระดับการศึกษา

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ทำงาน อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

(ค) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ เช่น วันที่และเวลาในการเข้าใช้งาน เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ เช่น คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ประวัติการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิตอล ประวัติการฝากถอนเงินบาท ประวัติการเข้าใช้งานระบบ

(จ) ข้อมูลสำหรับการฝากถอนเงินบาท เช่น ธนาคารที่ผูกบัญชีกับบริษัท ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร

(ฉ) ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

(ช) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ เช่นศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อที่ทำการวิจัยต่าง ๆ อาทิ SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรือ อีเมล เป็นต้น

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในบริษัทและจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสิทธิประโยชน์อันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกาย
ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กลุ่มบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัทบิทคับ เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบริษัทบิทคับ หรือเป็นกรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ องค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่น

2. ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

3. องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงายกำกับ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผย โอน หรือส่งต่อ เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทของข้อมูลฐานและข้อยกเว้นทางกฎหมายการเปิดเผย/ส่งต่อไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนลูกค้า สำหรับพิจารณาอนุมัติการรับเป็นลูกค้าของบริษัท เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับบิทคับ (การทำ KYC)

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
-เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

-เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ข้อมูลทางชีวภาพ)

– เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

บริษัทที่รับว่าจ้างเพื่อตรวจสอบเอกสารสำหรับการทำ KYC
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนลูกค้า ก่อนการให้บริการตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า

(ค) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

– เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

– เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ข้อมูลทางชีวภาพ)

– เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

บริษัทที่รับว่าจ้างเพื่อการให้บริการลูกค้า (Customer Service)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้า เพื่อทำการเสนอบริการและการส่งข้อมูลข่าวสารตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล(ช) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆได้รับความยินยอมไม่มี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้า เพื่อทำการเสนอบริการและการส่งข้อมูลข่าวสารตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉ) ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

(ช) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่าง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมไม่มี
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำรายการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท

(ก) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

(ข) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

(ค) ข้อมูลสำหรับการฝากถอนเงินบาท

– เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม

– เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มี
เพื่อใช้ในการประเมิน Performance ของ Market Maker รวมถึงข้อมูลและช่องทางการติดต่อ ของ Market Maker(ค) ข้อมูลประวัติการทำรายการเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมไม่มี
เพื่อประกอบการทบทวนลูกค้า ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อปรับกลุ่มความเสี่ยง และปรับวงเงินของลูกค้าให้เหมาะสม(ค) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

– เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

– เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มี
เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้งาน สำหรับลูกค้า(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งได้รับความยินยอมไม่มี
การทำ profiling การวิเคราะห์ ทำสถิติต่างๆ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคลสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่ง

ได้รับความยินยอมไม่มี
การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน

(ง) ข้อมูลประวัติการทำรายการ

(ซ) ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่ง

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมไม่มี
การส่งข้อมูลลูกค้าไปยังบริษัทในเครือ

(ก) ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน (เฉพาะชื่อนาม-สกุล)

(ข) ข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า

ได้รับความยินยอมบริษัทในกลุ่มเครือ

4.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายโดยผู้ไม่มีสิทธิ และจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6. การใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิใดๆ อันพึงมีภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่คุณอยู่

6.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้เปิดเผยแหล่งที่มา: คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และมีสิทธิขอให้บริษัทแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล

6.3 การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิของให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

6.4 การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบริษัท

6.5 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

6.6 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีระบบรองรับในการใช้สิทธิตามข้อนี้

6.7 การขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ หรือการใช้สิทธิในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายหากปรากฏว่าคำร้องของคุณ มีลักษณะดังนี้

 • เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล หรือ
 • มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ผ่านทาง

 • โทรศัพท์หมายเลข 02-430-0261
 • ผ่านทางอีเมล  info@herbxme.com

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลให้คุณเสียสิทธิบางประการในการได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากการใช้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

7. หน้าที่ในการแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาแจ้งมายังบริษัทในทันที

8. รายละเอียดการติดต่อ

 • บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด  294/22 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-430-0261
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล์ info@herbxme.com

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2565

หมายเหตุ: ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการให้ความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ตามวิธีการในบทความนี้

 

สำหรับการแก้ไขการตั้งค่าการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Setting) บนแอปพลิเคชัน โปรดดูรายละเอียด ที่นี่

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 

Herbxme 

บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

294/22 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-430-0261

เว็บไซต์: www.herbxme.com 

ติดต่อเรา: info@herbxme.com

 

© copyright 2022 by HERBxME

LINE LOGO SVG รับส่วนลด