HERBxME Magazine Vol. 1

2 6 โมง 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 5 โมงเย็น การเต้น ของหัวใจ ความดันเลือด สูงขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น หงุดหงิดง่าย ตอบสนองรวดเร็ว ว่องไว 3 ทุ่ม ความจําดีเยี่ยม 4 ทุ่ม รู้สึกง่วง การทํางานของ ร่างกายลดลง 5 ทุ่ม บ่าย 1 บ่าย 2 บ่าย 3 เซลล์ในร่างกาย ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเอง ร่างกายขจัดเซลล์และ สร้างตัวใหม่ทดแทน ตับขับของเสีย เสร็จสิ้น ระบบประสาท ถูกกระตุ้น ระบบความทรงจํา ทํางานดี การทํางาน มีประสิทธิภาพ สูงมาก ร่างกาย ยังทํางาน ต่อไปได้ดี ร่างกายต้องการ อาหารมื้อเที่ยง ร่างกายเริ่ม อยากพักผ่อน ร่างกาย และสมอง ตอบสนองช้าลง อวัยวะ รับความรู้สึก ไวต่อการ ตอบสนอง ร่างกายช่วงนี้ ไวกับความเจ็บปวด ระบบ การทํางาน ในร่างกาย ถูกปลุกให้ตื่น พลังในการทํางาน ถึงจุดสุงสุด ประสิทธิภาพ ในการทํางาน ยิ่งสุงขึ้น 4 โมงเย็น ระดับ นํ้าตาลในเลือดสูง แต่จะลดลงอย่าง รวดเร็ว ร่างกายผ่าน การพักผอน มีชีวิตชีวา เลือดไปเลี้ยง สมองช้าลง หายใจอ่อน เข้าสู่ภาวะ พักกล้ามเนื้อ และหายใจช้าลง ร่างกาย ทํางานช้าลง 7 โมง 8 โมง 9 โมง 10 โมง 11 โมง เที่ยง เที่ยงคืน ตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4 ตี 5 รู้้� จััก “นาฬิิกาชีีวภาพ” ควบคุมกา ทำำ �งานของ่ างกาย และวิธีีปั บเพ่� อสุุขภาพที่� ดีีข้� น นาฬิิกาชีีวิิต (Body Clock) คืือ งจรของระบบการทำำ �งานในร่างกาย มนุษย์ที่� มีหน้าที่� บคุุมการทำำ �งานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่่น การตื� น การนอนหลัับ การหลั่� งฮอร์โมน การเผาผ าญ พฤติกรรม ระบบภููมิต้าน านโร

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1